Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Minh Lãng

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcsminhlang@edu.viettel.vn